Blog

Skanda Mata

  • 30 Sep 2019
  • By Astromaitri

 

MAA SKANDAMATA DEVI

skandamata

 

 

In this structure Durga is four-equipped and rides on a lion. She conveys a lotus, a kamandalu and a ringer. Her one hand is in gift pose.

 

Skandamaataa is the fifth manifestion of Goddess Durga. She is loved on the fifth day of the Navaraatri. Her child Karttikeya is likewise called Skanda. Along these lines, she is called Skandamaataa or the Mother of Skanda.

 

Ruler Skanda can be found in her lap. She has four arms out of which two hold the lotus blossoms. One of her hands is consistently in the shelter meeting motion and with the other she holds her child Skanda in her lap. Her appearance is white and she is situated on the lotus. Along these lines, she is additionally called the Goddess with a lotus-situate. The Lion additionally is her vehicle.

 

Skandamaataa who has the brightness of the sun satisfies every one of the wants of her enthusiasts. He who is magnanimously dedicated to her, accomplishes every one of the accomplishments and fortunes of life. The love of Skandamaataa sanitizes the core of a lover. While venerating her, he enthusiast ought to have total authority over his faculties and brain. He should liberate himself from common subjugation and love her with a solitary pointed commitment. Her love is twice honored. At the point when the fan adores her, Lord Skanda, her child in her lap, is consequently revered. In this manner the aficionado happens to appreciate the finesse of Skandamaataa alongside the beauty of Lord Skanda.

 

On the off chance that an aficionado reveres her without self-centeredness, the Mother favors them with power and thriving. The lovers who love Skandamataa sparkle with heavenly magnificence. Her love is eventually helpful for salvation.

 

 

MANTRAS FOR SKANDAMATA DEVI

 

Om Devi Skandmatayayi Namah (108 recitation of this mantra)

Sinhaasangataam Nityam Padmaanchit Kardwayaa |
Shubhdaastu Sadaa Devi Skandmata Yashaswini ||

Meaning: Skandmata, who rides on Lion with Kartikeya, holds lotus in her two hands and Varmudra in one hand, be propitious to me.

 

Starting point

 

When Goddess Parvati turned into the mother of Lord Skanda (otherwise called Lord Kartikeya), Mata Parvati was known as Goddess Skandamata.

 

Navratri Worship

 

 Goddess Skandamata is revered on the fifth day of Navratri.

 

Administering Planet

 

 It is accepted that the planet Budha is represented by Goddess Skandamata.

 

Iconography

 

 Goddess Skandamata mounts on the fierce lion. She conveys infant Murugan in her lap. Master Murugan is otherwise called Kartikeya and sibling of Lord Ganesha. Goddess Skandamata is portrayed with four hands. She conveys lotus blossoms in her upper two hands. She holds child Murugan in one of her correct hand and keeps the other right submit Abhaya Mudra. She sits on lotus blossom and as a result of that Skandamata is otherwise called Goddess Padmasana.

 

Subtleties

 

The composition of Goddess Skandamata is Shubhra (शुभ्र) which depicts her white appearance. Aficionados who love this type of Goddess Parvati get the advantage of venerating Lord Kartikeya. This quality is had distinctly by Skandamata type of Goddess Parvati.

 

Devanagari Name

स्कन्दमाता

 

Most loved Flower

 

Red shading blooms

 

Prarthana  

 

सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चित करद्वया।

शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥

Simhasanagata Nityam Padmanchita Karadvaya।

Shubhadastu Sada Devi Skandamata Yashasvini॥

 

Stuti

 

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमो नमः॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Ma Skandamata Rupena Samsthita।

Namastasyai Namo Namah॥

 

Dhyana

 

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।

सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कन्दमाता यशस्विनीम्॥

धवलवर्णा विशुध्द चक्रस्थितों पञ्चम दुर्गा त्रिनेत्राम्।

अभय पद्म युग्म करां दक्षिण उरू पुत्रधराम् भजेम्॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।

मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल धारिणीम्॥

प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् पीन पयोधराम्।

कमनीयां लावण्यां चारू त्रिवली नितम्बनीम्॥

Vande Vanchhita Kamarthe Chandrardhakritashekharam।

Simharudha Chaturbhuja Skandamata Yashasvinim॥

Dhawalavarna Vishuddha Chakrasthitom Panchama Durga Trinetram।

Abhaya Padma Yugma Karam Dakshina Uru Putradharam Bhajem॥

Patambara Paridhanam Mriduhasya Nanalankara Bhushitam।

Manjira, Hara, Keyura, Kinkini, Ratnakundala Dharinim॥

Praphulla Vandana Pallavadharam Kanta Kapolam Pina Payodharam।

Kamaniyam Lavanyam Charu Triwali Nitambanim॥

 

Stotra

 

नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम्।

समग्रतत्वसागरम् पारपारगहराम्॥

शिवाप्रभा समुज्वलां स्फुच्छशागशेखराम्।

ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रदीप्ति भास्कराम्॥

महेन्द्रकश्यपार्चितां सनत्कुमार संस्तुताम्।

सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मलाद्भुताम्॥

अतर्क्यरोचिरूविजां विकार दोषवर्जिताम्।

मुमुक्षुभिर्विचिन्तितां विशेषतत्वमुचिताम्॥

नानालङ्कार भूषिताम् मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम्।

सुशुध्दतत्वतोषणां त्रिवेदमार भूषणाम्॥

सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनीम्।

शुभां पुष्पमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीम्

तमोऽन्धकारयामिनीं शिवस्वभावकामिनीम्।

सहस्रसूर्यराजिकां धनज्जयोग्रकारिकाम्॥

सुशुध्द काल कन्दला सुभृडवृन्दमज्जुलाम्।

प्रजायिनी प्रजावति नमामि मातरम् सतीम्॥

स्वकर्मकारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीम्।

 

अनन्तशक्ति कान्तिदां यशोअर्थभुक्तिमुक्तिदाम्॥

पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यहम् सुरार्चिताम्।

 

TEAM ASTROMAITRI